Közérdekű adat

Uniós fejlesztések Balatonfüreden

Új Magyarország Fejlesztési Terv

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

1. Hivatalos név (teljes név)

2. Székhely

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

6. Központi elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

7. A honlap URL-je: http://www.balatonfured.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonfüred Város Önkormányzata

 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Oktatási intézmények

Szakorvosi rendelőintézet

Szociális intézmények

Közművelődési intézmények

 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Oktatási intézmények

Szakorvosi rendelőintézet

Szociális intézmények

Közművelődési intézmények

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Oktatási intézmények

Szakorvosi rendelőintézet

Szociális intézmények

Közművelődési intézmények

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.

Elérhetősége: www.furedkult.hu

Tevékenységi köre: múzeumi tevékenység

Képviselőjének neve: Dallos Krisztina

Részesedés mértéke: 100%

2. Észak-balatoni Regionális Konferencia Központ Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 08/2

Elérhetősége: www.balatonkozpont.hu

Tevékenységi köre: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Képviselőjének neve: Majer Tamás

Részesedés mértéke: 100%

3. PROBIO Zrt.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.

Elérhetősége: www.probiort.hu

Tevékenységi köre: nem veszélyes hulladék gyűjtése

Képviselőjének neve: Somogyi László

Részesedés mértéke: 100%

4. Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó Nonprofit Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Elérhetősége: www.kisfaludyszinhaz.hu

Tevékenységi köre: előadó-művészet

Képviselőjének neve: Kéri Kitty

Részesedés mértéke: 100%

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1. Balatonfüred Városért Közalapítvány

2. Balatonfüredi Költőverseny Quasimodo Közalapítvány

3. Vagyonvédelmi Közalapítvány

4. Vállalkozásfeljesztő Közalapítvány

Az alapítványok elérhetősége: 06-87/581-227, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Balatonfüredi Napló

Kiadja: Füred Stúdió Kft, Balatonfüred, Kossuth u. 3.

Feleős kiadó: Csorba Kata ügyvezető főszerkesztő

Tempevölgy

Kiadja: Balatonfüred Városért Közalapítvány, Balatonfüred, Szent István tér 1.

Feleős kiadó: Molnár Judit kuratórium elnök

Főszerkesztő: Dr. Praznovszky Mihály

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Oktatási intézmények

Szakorvosi rendelőintézet

Szociális intézmények

Közművelődési intézmények

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Önkormányzat SZMSZ - Polgármesteri Hivatal SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

11/2015. (III. 27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről

7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról

13/2011. (IV.05.) rendelet az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

13/2004. (IV. 30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről

14/2004. (IV. 30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

25/2013.(VIII.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről

13/2012 (III.5.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 

- a születésekről,
- a házasságkötésekről,
- a halálesetekről.
jogszabályhely: Az 1982. évi 17. tvr. 1. §

ONKADO nyilvántartás a helyi adózókra vonatkozó adatokról.
- A magánszemély adózó azonosításával, adókötelezettségének keletkezésével és teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos személyes adatok.

- Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről vezetett nyilvántartás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés a. pontja szerinti III. sz. nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított támogatásokról
- Otthonteremtési támogatás folyósításról vezetett nyilvántartás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés a. pontja szerinti III. sz. nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli támogatásokról
- Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b. pontja alapján vezetett nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett a törvény 139. §-ban meghatározott adattartalommal
- Nyilvántartás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekekről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b. pontja alapján vezetett nyilvántartás az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekekről a törvény 139. §-ban meghatározott adattartalommal
- Nyilvántartás gyámság alatt állókról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b. pontja alapján vezetett nyilvántartás a gyámság alatt állókról a törvény 139. §-ban meghatározott adattartalommal
- Nyilvántartás gondnokság alatt állókról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés b. pontja alapján vezetett nyilvántartás a gondnokság alatt állókról a törvény 139. §-ban meghatározott adattartalommal
- Nyilvántartás a vagyonnal rendelkező gyermekekről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés c. és d. pontja alapján vezetett nyilvántartás
- Nyilvántartás a vagyonnal rendelkező gondnokoltakról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 140. § (1) bekezdés c. és d. pontja alapján vezetett nyilvántartás
- Nyilvántartás a nevezett gyámról, valamint a gyámságból kizárt személyről A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló149/1997. ((IX. 10.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás a gyámnevezés tartalmazó, vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatokról

- rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- közgyógyellátási igazolvány
- időskorúak járadéka
- ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- köztemetés
- közműnyilvántartás
- műszaki-nyilvántartás
- alap és közmű digitális térkép
- tervtár
- Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet, 17/2012. (III.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról
- Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása; jogszabályhely:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009./IX.29./ Korm. rendelet 6.§ /1/ bek alapján

- Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása; jogszabályhely:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009./IX.29./ Korm. rendelet 9.§ /1/ bek alapján

- Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása; jogszabályhely:
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009./X.20./    Korm.rendelet 12.§


- telepengedélyezéssel kapcsolatos nyilvántartások

- ”Bursa Hungarica” önkormányzati ösztöndíj

- Méhek, méhészkedés nyilvántartása (a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló mód. 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 2. §-a alapján).

- Helyi népességnyilvántartás; jogszabályhely:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI.törvény végrehajtására kiadott 146/1993./ X.26./ Korm. rendelet 6.§ /1/ bekezdés

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 

Szervek kiadványai

Plakátok, szórólapok

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám): Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal B épület Nagyterem (8230, Balatonfüred, Szent István tér 1.)

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

--- Meghívók ---

a testületi szerv üléseinek ideje

döntései

ülésének jegyzőkönyvei

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Aktuális -- Pályázatok

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Aktuális -- Hivatalos közlemények -- Felhívások

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Ügyirat forgalom 2014

Ügyirat forgalom 2013

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
Balatonfüredi Többcélú Társulás költségvetései, beszámolói
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás költségvetései, beszámolói
Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetései, beszámolói
Intézmények költségvetése, beszámolói, közleményei

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Balatonfüredi Többcélú Társulás által nyújtott támogatások

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Új Magyarország Fejlesztési terv

Fejlesztések a városban

ROP 1.1. a "Balaton-part ékköve" projekt

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Füredet a fürediekért – a füredi városközpont rehabilitációja

Közbeszerzés

Szerződések

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről